Νομική Βοήθεια

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Την αίτηση Νομικής Βοήθειας για υποθέσεις Πρωτοδικείου (πολιτικές και ποινικές), την υποβάλλετε  ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στο γραφείο των Πιστοποιητικών (τηλ. 24610 40005), στον 2ο όροφο,

–  για τα αστικά δικαστήρια, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από τη δίκη ή την πράξη για την οποία ζητείται η παροχή της νομικής βοήθειας

– για τα ποινικά δικαστήρια  τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη δικάσιμο .

Για να κατεβάσετε την αίτηση την οποία θα συμπληρώσετε με τα στοιχεία σας πατήστε ΑΙΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Πρέπει μαζί με την αίτηση να υποβάλλετε συνημμένα και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Για τις πολιτικές (αστικές) υποθέσεις:

1.     Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή βεβαίωση του αρμόδιου Εφόρου ότι δεν υποχρεούστε σε υποβολή δήλωσης ή αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαιώσεις υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας ή ένορκες βεβαιώσεις

2.      αντίγραφο του Ε9

3.      αντίγραφο του Ε1

4.     Αποδεικτικό κατοικίας ή διαμονής (εφόσον πρόκειται για πολίτη κράτους- μέλους της Ε. Ε. π.χ. λογαριασμός ρεύματος κλπ)

5.     Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης

Για τις ποινικές υποθέσεις:

1. Εκκαθαριστικό εφορίας τριών τελευταίων ετών

2. Ε1 τριών τελευταίων ετών

3. Ε9 τριών τελευταίων ετών

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, τηλεφώνου κ.α.)

6. Φωτοτυπία ταυτότητας

Δικαιούχοι νομικής βοήθειας  για πολιτικά δικαστήρια είναι οι πολίτες που έχουν μέγιστο ετήσιο  οικογενειακό εισόδημα   περίπου 6.800 ευρώ.

Δικαιούχοι νομικής βοήθειας σε ποινικές υποθέσεις ανεξαρτήτως της ιθαγένειας ή του τόπου κατοικίας τους είναι όσοι:

1. το μέσο ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό τους, κατά περίπτωση, φορολογητέο εισόδημα των τριών (3) τελευταίων ετών από κάθε πηγή δεν υπερβαίνει α) για άγαμο το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, προσαυξανόμενου του ανωτέρου κατά χίλια (1.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τέσσερα (4) τέκνα  β) για έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης το ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, προσαυξανομένου του ανωτέρου ποσού κατά χίλια (1.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τέσσερα (4) τέκνα.

2. όσοι οι οποίοι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης είναι άνεργοι για περισσότερο από δώδεκα (12) μήνες,  ακόμα και αν το μέσο ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους κατά τα τρία (3) τελευταία έτη υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια, εφόσον όμως το υπερβάλλον ποσό δεν ξεπερνά το 1/3 των ως άνω ορίων.

Πρέπει επίσης να προσκομίσουν τα εκκαθαριστικά της τελευταίας τριετίας.