Παράδοση Εκλογικού Σάκου

                         ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  /  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ

ΤΩΝ  ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ  ΕΚΛΟΓΩΝ  ΤΗΣ  21ΗΣ  ΜΑΪΟΥ  2023

Οι κ.κ. Δικαστικοί Αντιπρόσωποι πρέπει να έχουν κατά τη προσέλευσή τους στο Πρωτοδικείο τα κάτωθι:

ΕΚΤΟΣ ΣΑΚΟΥ (προς άμεσο έλεγχο) :

1.   Την Αναφορά τους προς κ. Έφορο, μαζί με τον εκλογικό κατάλογο.

2.   Το Πρωτόκολλο ψηφοφορίας.

3.   Το Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής (Πρακτικό Νο 1, Πρακτικό Νο 2).

4.   Τα Βιβλία Διαλογής Ψήφων υπέρ Συνδυασμών και Υποψηφίων.

5.   Τη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης αποτελεσμάτων (SRT tablet) και τα περιφερειακά της (συσκευασία, φορτιστή), ενημερωμένη ως προς τους Συνδυασμούς και τους Υποψηφίους, επαρκώς φορτισμένη και σε λειτουργία.

6.   Υπεύθυνες δηλώσεις διπλοεγγεγραμμένων εκλογέων (εφόσον υπάρχουν).

7.   Τηλεγράφημα (εκτός του  αντιτύπου που δίνεται στον Δήμο και εκτός του αντιτύπου που δίνεται στην Περιφέρεια).

          Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω Βιβλία θα παραλαμβάνονται μόνο κατόπιν ελέγχου τους από τους αρμοδίους, ως προς το ορθό κλείσιμο και τη σωστή συμπλήρωσή τους, ήτοι το κλείσιμό τους με την ύπαρξη των υπογραφών από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, την καταχώρηση όλων των συνδυασμών και υποψηφίων με τη σειρά που αναφέρονται στην ανακήρυξη των εκλογών, ακόμα κι εκείνων που δεν έλαβαν ψήφο ή σταυρό προτίμησης, αντίστοιχα, καθώς και την εξαγωγή του συνόλου των ψήφων/σταυρών προτίμησης σε έκαστο εξ αυτών στα Βιβλία Διαλογής Ψήφων υπέρ Συνδυασμών και Υποψηφίων (και το μηδέν). Ειδικότερα, στο Πρακτικό Αριθμός 2 πρέπει να αναγράφονται σωστά και ευανάγνωστα οι ενδείξεις: ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ, ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ, ΕΓΚΥΡΑ, ΛΕΥΚΑ και ΑΚΥΡΑ ψηφοδέλτια (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ), η δε καταχώρηση των ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ, να γίνει με σωστή σειρά, δηλαδή σύμφωνα με την ανακήρυξη. Εφόσον χρησιμοποιηθούν αντίγραφα σελίδων των εκλογικών βιβλίων με μηχανογραφημένα τα ονόματα των Συνδυασμών και των Υποψηφίων, πρέπει αυτά να συρραφούν στα εκλογικά βιβλία που χορηγήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, να σφραγιστούν σε κάθε σελίδα και να υπογραφούν στο τέλος τους από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

ΕΝΤΟΣ ΣΑΚΟΥ :

1.  Τακτοποιημένα τα έγκυρα ψηφοδέλτια (με μονογραφή και αρίθμηση από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο), τοποθετημένα κατά συνδυασμό.

2.  Τα λευκά ψηφοδέλτια (με μονογραφή από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο).

3.  Τα άκυρα ψηφοδέλτια (με μονογραφή από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο).

4.  Δηλώσεις εκλογέων –πλην των διπλοεγγεγραμμένων- και βεβαιώσεις (εφόσον υπάρχουν), π.χ. βεβαιώσεις ένστολων που ψηφίζουν στο Δήμο όπου είναι εγγεγραμμένοι ότι δεν έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 Π.Δ. 26/2012, πιστοποιητικά εγγραφής στα δημοτολόγια προκειμένου να ψηφίσουν οι εκλογείς που παραλήφθηκαν από τους εκλογικούς καταλόγους.

Αντίθετα, δεν παραδίδεται στο Πρωτοδικείο λοιπό εκλογικό υλικό (όπως αχρησιμοποίητα ψηφοδέλτια κ.λπ.), ούτε ό,τι προορίζεται προς παράδοση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του οικείου Δήμου και της Περιφέρειας.

Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. Δικαστικοί Αντιπρόσωποι οφείλουν, χωρίς καθυστέρηση, να προσέλθουν στο Πρωτοδικείο για

την παράδοση του εκλογικού υλικού στις αίθουσες σύμφωνα με το πρόγραμμα εκλογικών υπηρεσιών αμέσως μετά τη συμπλήρωση των Εκλογικών Βιβλίων και την καταχώρηση των εκλογικών αποτελεσμάτων στο tablet.

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Κοζάνης

Τριανταφυλλιά Φαγκρίδα

Πρόεδρος Πρωτοδικών.