Σχεδίαση-Υλοποίηση

Αυτός ο ιστότοπος σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την δικαστική υπάλληλο Δέσποινα Αλεξοπούλου στα πλαίσια της μεταπτυχιακής  διπλωματικής εργασίας της με θέμα “Σχεδίαση, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Ενημερωτικού Ιστότοπου Δικαστηρίων”