Σωματεία – Ειρηνοδικείο

Για Αναγνώριση ή Τροποποίηση Σωματείου στο Ειρηνοδικείο ποιά έγγραφα κατατίθονται ;

Παρακάτω μπορείτε να  δείτε τα έγγραφα που απαιτούνται για την αναγνώριση ή την τροποποίηση ενός σωματείου στο Ειρηνοδικείο

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1.Αίτηση (εις διπλούν)

Πρακτικό ίδρυσης με υπογραφές όλων των μελών (εις διπλούν).

2. Υπεύθυνες δηλώσεις μελών προσωρινής Διοίκησης, ότι δεν στερούνται τα πολιτικά τους δικαιώματα (εις διπλούν).

3. Πίνακας μελών προσωρινής Διοίκησης (εις διπλούν).

4. Καταστατικό με υπογραφές από όλα τα μέλη (εις τριπλούν).

5. Προτάσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα, όσον αφορά τις υπογραφές

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1.Αίτηση (εις διπλούν)

2. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης (εις διπλούν).

3. Νέο κωδικοποιημένο (τροποποιημένο) καταστατικό (εις τριπλούν) με υπογραφές από όλα τα μέλη.

4. Παλιό καταστατικό επικυρωμένο (το τελευταίο τροποποιημένο).

5. Απόφαση ή διάταξη αναγνώρισης σωματείου επικυρωμένη.

6. Υπεύθυνες δηλώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου ότι δεν στερούνται τα πολιτικά τους δικαιώματα.

7. Πίνακας μελών Διοικητικού Συμβουλίου (εις διπλούν).

8. Πιστοποιητικό μεταβολών (από Πρωτοδικείο).

9. Προτάσεις

Σωματείο, σωματεία , σωματείων