Προϊστάμενος Γραμματείας Ειρηνοδικείου

Το τμήμα της Διεύθυνσης Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Κοζάνης βρίσκεται στον 1ο όροφο. Στελεχώνεται από τον Προϊστάμενο της Γραμματείας τον Ευάγγελο Νικόπουλο.

Στο τμήμα αυτό διεκπαιρεώνονται διαταγές πληρωμής Ειρηνοδικείου, Έκδοση απογράφων Ειρηνοδικείου, Ένορκες Βεβαιώσεις, Δηλώσεις τρίτων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24610 28744